May 2019
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  
Date
Schedule
Note
             - 단체명 : 마산 솔빛길 유치원     - 견학지역 : 창원     - 신청자 연락처 : 담당교사 010-2663-0884     - 견학인원 : 교사1명 유아26명     - 견학일시 : 5월 14일 화요일     - 견학시간 :  10:30

              - 단체명 : 마산 솔빛길 유치원     - 견학지역 : 창원     - 신청자 연락처 : 담당교사 010 - 3129 - 2292     - 견학인원 : 교사1명 유아26명     - 견학일시 : 5월 15일 수요일     - 견학시간 :  10:30

             - 단체명 : 마산 솔빛길 유치원     - 견학지역 : 창원     - 신청자 연락처 : 담당교사 010 - 2364 - 6590     - 견학인원 : 교사1명 유아26명     - 견학일시 : 5월 16일 목요일     - 견학시간 :  10:30

창원한별유치원 (전화번호 055-238-5636)   5월 21일 (화) 7살 24명 / 인솔교사 2명 예상 10:30~ 11:30

창원한별유치원 (전화번호 055-238-5636)   5월 22일 (수) 7살 24명 /인솔교사 2명 예상 10:30~ 11:30

CLOSE