November 2018
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  
Date
Schedule
Note
17명

*단체명 : 아주어린이집 *견학지역(진주/창원) : 진주   *견학인원(최대 30명) :   아주20명 *견학일시 :  11월 9일 금요일 *견학시간 :  10시 /

*단체명 : 가람어린이집 *견학지역(진주/창원) : 진주   *견학인원(최대 30명) : 가람 20명  *견학일시 :  11월 9일 금요일 *견학시간 :  10시 /  

27명

23명

22명

16명

35명

23명

CLOSE